Sklep internetowy sofy, narożniki, fotele tapicerowane


Sofy, narożniki, sklep online
 
33 876 41 38
3145161

Zwroty

 V. Odstąpienie od umowy

V.1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje  prawo do odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny.

V.2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

V.3. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

V.4. Oświadczenie należy wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres lub nr telefonu wskazane w pkt. I Regulaminu.

V.5. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.

 

V.6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.

 

V.7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru -  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.)

V.8. Zwrot, o którym mowa w pkt V.7., nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

V.8. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V.9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

V.10. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

V.11. Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

V.12. Prawo odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VI. Reklamacje i gwarancja

VI.1. Reklamacje towaru.

VI.1.1. Sprzedający odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

VI.1.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać na adres e-mail, faksem lub adres pocztowy Sprzedającego określone w pkt I Regulaminu.

VI.1.3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI.1.4. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

VI.1.5.  W przypadku nieuznania reklamacji Klient będący Konsumentem może zwrócić się o interwencję do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów osobiście, pisemnie za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP. W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

VI.2. Gwarancja.

VI.2.1. Sprzedający udziela Klientowi gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania. Wraz z dostarczeniem towaru Sprzedający dostarczy Klientowi dokument gwarancji.

VI.2.2. Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych towaru, jeżeli wady ujawnią się w terminie 24 miesięcy od daty jego wydania lub do dostarczenia towaru wolnego od wad. Klientowi przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały, co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.

VI.2.3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży. Gwarancją nie są objęte:

-   mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez nabywcę,

-   uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z instrukcją obsługi,

-   naprawy podjęte przez nabywcę we własnym zakresie.

VI.2.4.  W razie zaistnienia wad Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego pisemnie lub e-mailowo o ujawnionej wadzie, dokładnie ją opisując, oraz o ile to jest możliwe przesyłając jej zdjęcia. Do zgłoszenia Klient winien dołączyć kopię dokumentu gwarancji oraz kopię paragonu lub faktury dokumentującej zakup towaru.

VI.2.5. Po zgłoszeniu wady, pracownicy Sprzedającego w terminie 14 od dnia jej zgłoszenia, dokonają oględzin towaru celem oceny zgłoszonej wady oraz ustalenia sposobu jej usunięcia. Klient może również dostarczyć towar na koszt Sprzedającego do jego siedziby określonej w pkt. I. Regulaminu.

VI.2.6. Sprzedający zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zaistnienia wady przez pracowników Sprzedającego lub dostarczenia przedmiotu sprzedaży do siedziby Sprzedającego.

VI.2.7. W przypadku niezasadności roszczenia gwarancyjnego Klient będzie zobowiązany pokryć koszty dojazdu pracowników Sprzedającego do miejsca, w którym towar się znajdował, a w przypadku przesłania towaru na koszt Sprzedającego do jego siedziby, będzie zobowiązany do odbioru rzeczy od Sprzedającego oraz zwrotu kosztów transportu, które poniósł Sprzedający.

VI.2.8.  Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży od dnia jej wydania Sprzedającemu do dnia jej odebrania przez Klienta ponosi Sprzedający.

VI.2.9.  Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

VI.2.10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

VI.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

VI.2.1. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

VI.2.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Sklepu internetowego, które należy kierować telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub zwykłą na dane kontaktowe określone w pkt. I Regulaminu.

VI.2.3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.