Sklep internetowy sofy, narożniki, fotele tapicerowane


Sofy, narożniki, sklep online
 
33 876 41 38
3145178

Polityka prywatności-RODO

 

Polityka prywatności

Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego http://sofysklep.pl są przetwarzane i administrowane przez firmę Tapicerstwo Rafał Stanuch, ul. Stolarska 19 A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP: 5511382732,  zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

Każdy Klient może przeglądać ofertę sklepu internetowego http://sofysklep.pl i dodawać przedmioty do koszyka bez podawania swoich danych osobowych. W celu złożenia zamówienie na wybrany przez siebie towar, Klient musi podać swoje dane osobowe, poprzez wpisanie tych danych do formularza rejestracyjnego. Podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia w Sklepie http://sofysklep.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego - Tapicerstwo Rafał Stanuch, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zm.).

Dane osobowe Klienta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego towaru.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie firmom pocztowym, transportowym oraz kurierskim, operatorom systemów płatności oraz podmiotom udzielającym kredytów na zakup towaru.

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji powyższych uprawnień Sprzedający prosi o kontakt pod adresem: Tapicerstwo Rafał Stanuch, ul. Stolarska 19 A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub adresem e-mail: biuro@sofysklep.pL

                          Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Tapicerstwo Rafał Stanuch z siedzibą 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Stolarska 19a, nip: 551-138-27-32

2.Dane osobowe w Sklepie Internetowym  "SofySklep.pl "przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Rafał Stanuch tel. 606814486, mail: rafal@stanuch.pl

4. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, zapytań drogą mailową, telefoniczną, listową, i udzielania odpowiedzi na pytania w zakresie produkcji mebli tapicerowany, transportów mebli oraz montażów mebli.

5. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu; wykonywania mebli, transportu mebli, montażu mebli.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych,

 7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa m.in. Urząd Skarbowy, (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, kurierskim, informatycznym. Gwarantujemy Państwu, że powierzone nam dane osobowe przechowywane są z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom.

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przekazywaniu do osób trzecich

12. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;