Sklep internetowy sofy, narożniki, fotele tapicerowane


Sofy, narożniki, sklep online
 
33 876 41 38
2858159

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
I. Zagadnienia wstępne
Właścicielem sklepu internetowego pod nazwą http://sofysklep.pl jest Rafał Stanuch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Tapicerstwo Rafał Stanuch, ul. Stolarska 19 A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP: 5511382732, który jest wpisany jako przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - https://prod.ceidg.gov.pl/. tel./fax 33 876 41 38, 502 297 159, 606 814 486, 502 265 249 – koszt wszystkich połączeń zgodnie ze stawkami operatora.
e-mail: biuro@sofysklep.pl
I.2. Definicje.
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedającego;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://sofysklep.pl;
Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sofysklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta  pomiędzy Tapicerstwo Rafał Stanuch a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego http://sofysklep.pl.
Sprzedający - Tapicerstwo Rafał Stanuch, ul. Stolarska 19 A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP: 5511382732.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru;
Produkt gotowy – towar, który Sprzedawca oferuje w postaci przedstawionej w ofercie sklepu bez możliwości jego modyfikacji przez Klienta.
Produkt na indywidualne zamówienie – towar nieprefabrykowany, który jest przygotowany według indywidualnych potrzeb Klienta, określonych w Zamówieniu.  
I.2. Postanowienia ogólne
I.2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://sofysklep.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez Tapicerstwo Rafał Stanuch, ul. Stolarska 19 A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP: 5511382732.
I.2.2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli gotowych i na indywidualne zamówienie oraz akcesoriów meblowych. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
I.2.3. Lista produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Oferowane produkty posiadają dwie kategorie: Produkt gotowy lub Produkt na indywidualne zamówienie.
I.2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
II.1. Wymagania techniczne.
II.1.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a)    przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji dowolnej lub Mozilla Fire Fox w wersji dowolnej lub Google Chrome w wersji dowolnej lub Opera w wersji dowolnej.
b)    program Adobe Acrobat Reader,
c)    adres e-mail,
d)    aktywne połączenie z siecią Internet.
II.2. Rejestracja
II.2.1. Korzystanie ze sklepu Internetowego http://sofysklep.pl nie wymaga rejestracji.
II.3. Obowiązki Klienta
II.3.1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedającego,
- korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem,
- niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
III. Zasady wykonywania umowy.
IV. Procedura zawarcia, zmiany oraz rozwiązywania umowy.
IV.1 Zawarcie umowy.
IV.1.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://sofysklep.pl, dokonać wyboru produktu gotowego określając jego ilość.
IV.1.2. Wybór zamawianych towarów Klient dokonuje poprzez ich dodanie do koszyka, klikając na pole „Dodaj do koszyka”.
IV.1.3. W celu realizacji zamówienia Klient powinien podjąć kolejne czynności w oparciu o wyświetlane przez system komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
IV.1.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie” – Klient może zmieniać parametry, rodzaje i ilość Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
IV.1.5. Po dodaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy.
IV.1.6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz zatwierdzenia Zamówienia przyciskiem „Wyślij zamówienie”.
IV.1.7. Złożenie Zamówienia jest traktowane jako oświadczenie woli Klienta o zawarciu ze Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą, z zastrzeżeniem pkt. IV.1.9., z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.
IV.1.8. W przypadku produktów na indywidualne zamówienie, Klient wypełnia formularz zamówienia, w który może określić indywidualne wymiary mebli, ich kształt, kolorystykę i rodzaj materiału obiciowego. Po wypełnieniu formularza zamówienia Sprzedawca kontaktuje się z klientem celem ostatecznego potwierdzenia parametrów zamówienia. Po uzgodnieniu wszystkich parametrów zamówienia, Sprzedający przesyła na wskazany adres e-mail formularz Zamówienia. Celem dokonania Zamówienia, Klient jest zobowiązany odesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedającego, podpisany własnoręcznie formularz zamówienia w dwóch egzemplarzach.  
IV.1.9. Złożenie zamówienia na produkt na indywidualne zamówienie następuje w chwili dotarcia podpisanego przez Klienta formularza zamówienia do Sprzedającego.
IV.1.10. Po złożeniu Zamówienia, Klient na wskazany w formularzu rejestracji oraz formularzu zamówienia adres e-mail, otrzyma wiadomość potwierdzającą zawarcie umowy oraz wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz warunków umowy. Egzemplarz pisemnego potwierdzenie istotnych warunków umowy zostanie również przesłany Klientowi wraz z towarem.
IV.1.11. W przypadku Zamówienia produktu na indywidualne zamówienie, potwierdzenie istotnych warunków umowy nastąpi w pisemnym formularzu Zamówienia.
IV.2. Ceny i formy płatności.
IV.2.1. Ceny Towarów podawane są w PLN i stanowią całkowita cenę towaru, w tym podatek VAT, bez kosztów wysyłki.
IV.2.2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
IV.2.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów w ofercie Sklepu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
IV.2.4. Klient dokonując płatności, ma możliwość jej dokonania w następujący sposób:
przelewem na konto bankowe w Banku Alior:
 nr rachunku:  PL 27 2490 0005 0000 4500 5723 7555
a)    płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego;
b)    płatność za pobraniem przy odbiorze;
c)    płatność w formie kredytu ratalnego Santander Consumer Bank S.A., 
d)    płatność on-line za pośrednictwem serwisów PayU.
Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, za wyjątkiem opłat przewidzianych przez Bank Klienta za dokonanie transakcji zgodnie z cennikiem Banku Klienta oraz kosztów kredytu w przypadku zakupów na raty.
IV.2.5. Za moment dokonania płatności uważa się odpowiednio: moment wpływu środków na konto Sprzedającego – w przypadku płatności przelewem, moment otrzymania środków – w przypadku płatności gotówką, moment zawarcia umowy kredytu ratalnego lub potwierdzenia realizacji płatności przez serwis PayU.
IV.3. Realizacja Zamówienia
IV.3.1. Zamówienie dotyczące produktu gotowego zostanie zrealizowane w terminie 7-30dni od złożenia zamówienia oraz dokonania płatności, chyba że Klient dokonuje płatności przy odbiorze towaru.
IV.3.2. Zamówienie dotyczące produktu na indywidualne zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30-45 dni od złożenia Zamówienia, chyba że strony umówią się inaczej.
IV.3.3. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminach określonych w punktach IV.3.1. i IV.3.2., Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. W takim przypadku Klient może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu realizacji lub odstąpić od zamówienia. Klient powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przedłużeniu realizacji Zamówienia, w przeciwnym razie Sprzedający może od umowy odstąpić zwracając Klientowi kwoty uiszczone przez niego tytułem zapłaty ceny. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do przedłużenia realizacji Zamówienia.
IV.3.4. Wraz z zapłatą ceny nabycia towaru, Sprzedający dostarczy Klientowi dowód zapłaty w formie paragonu lub faktury VAT.
IV.4. Dostawa Zamówienia
IV.4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
IV.4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:
a)    dostawa Towaru przez firmę kurierską;
b)    dostawa Towaru przez Sprzedającego;
c)    odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego lub placówce współpracującej ze Sprzedającym.
IV.4.3. Koszty dostawy są określane podczas składania Zamówienia.
IV.4.4. Koszty dostawy nie obejmują wniesienie produktów.
IV.4.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia na produkt gotowy. W przypadku produktów na indywidualne zamówienie do terminu dostawy należy doliczyć termin realizacji Zamówienia określony w pkt IV.3.2.
IV.4.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w błędnym podaniu przez Klienta adresu do dostarczenia towaru.
IV.4.7. Dostarczenie produktu Klient potwierdza pisemnie przy jego odbiorze.
IV.4.8. Z chwilą potwierdzenie odbioru produktu i jego przekazania przez Sprzedającego Klientowi, na Klienta przechodzi własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu.
IV.4.8. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Produkty nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.
V. Odstąpienie od umowy
V.1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje  prawo do odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny.
V.2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
V.3. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
V.4. Oświadczenie należy wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres lub nr telefonu wskazane w pkt. I Regulaminu.
V.5. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
V.6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.
V.7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru -  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.)
V.8. Zwrot, o którym mowa w pkt V.7., nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
V.8. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
V.9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
V.10. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
V.11. Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
V.12. Prawo odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
VI. Reklamacje i gwarancja
VI.1. Reklamacje towaru.
VI.1.1. Sprzedający odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
VI.1.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać na adres e-mail, faksem lub adres pocztowy Sprzedającego określone w pkt I Regulaminu.
VI.1.3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
VI.1.4. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.
VI.1.5.  W przypadku nieuznania reklamacji Klient będący Konsumentem może zwrócić się o interwencję do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów osobiście, pisemnie za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP. W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.
VI.2. Gwarancja.
VI.2.1. Sprzedający udziela Klientowi gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania. Wraz z dostarczeniem towaru Sprzedający dostarczy Klientowi dokument gwarancji.
VI.2.2. Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych towaru, jeżeli wady ujawnią się w terminie 24 miesięcy od daty jego wydania lub do dostarczenia towaru wolnego od wad. Klientowi przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały, co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.
VI.2.3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży. Gwarancją nie są objęte:
-   mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez nabywcę,
-   uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z instrukcją obsługi,
-   naprawy podjęte przez nabywcę we własnym zakresie.
VI.2.4.  W razie zaistnienia wad Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego pisemnie lub e-mailowo o ujawnionej wadzie, dokładnie ją opisując, oraz o ile to jest możliwe przesyłając jej zdjęcia. Do zgłoszenia Klient winien dołączyć kopię dokumentu gwarancji oraz kopię paragonu lub faktury dokumentującej zakup towaru.
VI.2.5. Po zgłoszeniu wady, pracownicy Sprzedającego w terminie 14 od dnia jej zgłoszenia, dokonają oględzin towaru celem oceny zgłoszonej wady oraz ustalenia sposobu jej usunięcia. Klient może również dostarczyć towar na koszt Sprzedającego do jego siedziby określonej w pkt. I. Regulaminu.
VI.2.6. Sprzedający zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zaistnienia wady przez pracowników Sprzedającego lub dostarczenia przedmiotu sprzedaży do siedziby Sprzedającego.
VI.2.7. W przypadku niezasadności roszczenia gwarancyjnego Klient będzie zobowiązany pokryć koszty dojazdu pracowników Sprzedającego do miejsca, w którym towar się znajdował, a w przypadku przesłania towaru na koszt Sprzedającego do jego siedziby, będzie zobowiązany do odbioru rzeczy od Sprzedającego oraz zwrotu kosztów transportu, które poniósł Sprzedający.
VI.2.8.  Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży od dnia jej wydania Sprzedającemu do dnia jej odebrania przez Klienta ponosi Sprzedający.
VI.2.9.  Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
VI.2.10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VI.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
VI.2.1. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
VI.2.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Sklepu internetowego, które należy kierować telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub zwykłą na dane kontaktowe określone w pkt. I Regulaminu.
VI.2.3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 VII. Ochrona danych osobowych
VII.1. W chwili składania Zamówienia Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
VII.2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający Tapicerstwo Rafał Stanuch, ul. Stolarska 19 A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP: 5511382732 .
VII.3. Udostępnione przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania umowy sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem, a także z dostawą towaru do Klienta.
VII.4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przekazanych Sprzedającemu jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego Sprzedającemu pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.
VIII. Postanowienia końcowe
VIII.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, w tym również do zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
VIII.2. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu, Klienci  będą informowani poprzez umieszczenie informacji o zmianach z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Zmiany dotyczące Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania ich na stronie Sklepu.
VIII.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Regulamin”. Klient może w każdym czasie pobrać go i sporządzić jego wydruk.
VIII.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy kupna-sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia Zamówienia. W przypadku zamówienia na produkty na indywidualne zamówienie potwierdzenie istotnych postanowień umowy następuje w pisemnym Zamówieniu.
VIII.6. Ewentualne sopory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, w razie niemożności rozwiązania ich w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwościom określonym w przepisach prawa, a w szczególności zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


 
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy)
Tapicerstwo Rafał Stanuch
ul. Stolarska 19 A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
fax 33 876 41 38
e-mail: biuro@sofysklep.pl

Ja/my* niżej podpisany ………………………………………………………………………… ……………  niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*, umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*, umowy o świadczenie następującej usługi*
- ………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy*/odbioru* ……………………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

Data: ………………………………..           
Podpis konsumenta (-ów)

…………………………………………………………………….
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Niepotrzebne skreślić.
 
Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy - od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno lub rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas -Tapicerstwo Rafał Stanuch, ul. Stolarska 19, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, http://sofysklep.pl, tel./fax 33 876 41 38, 502 297 159, 606 814 486, 502 265 249, e-mail: biuro@sofysklep.pl - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 150 zł
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo odstąpienie od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy - Pobierz

Wzór formularza odstąpienia od umowy - Pobierz